Rentvandstank

grønbilRengøring af rentvandstanke foretages med “støvsuger”. Det snavs og slam der suges op, kan afledes som overfladevand eller afledes til anlæggets slambassiner. Aflejringerne, der hovedsagligt består af kalk, okker og mangan, er vigtige at fjerne, for at mindske risikoen for ophobning af bakterier i slamlaget. Efter rengøring af tanken udføres et omfattende tjek af vedligeholdelsestilstanden. Kontrollen omfatter dels kontrol af revner og sprækker, rørtilslutninger, udluftninger mm.

Alt dokumenteres med billeder og film optagelser, og al dokumentation arkiveres, så man ved senere inspektioner kan følge udviklingen fra tidligere observationer.

JH DYK gør et stort arbejde for at udbrede budskabet om vigtigheden af, at vi også i fremtiden kan få rent drikkevand. Til at understøtte dette har JH DYK produceret og udgivet videomateriale til gavn for ledelser i danske vandforsyningsvirksomheder om en metode, der omfatter rensning og tilstandskontrol af rentvandstanke og højdebeholdere.

Metoden er både hurtigere og billigere end den hidtil anvendte, og kræver hverken tømning af beholder, desinficering, eller stop af driften mens arbejdet udføres.


Rengøring af tømt rentvandstank 

Har værket valgt at tømme rentvandstanken i forbindelse med renovering eller vedligeholdelse, kan JH DYK tilbyde at rengøre og desinficere tanken inden ibrugtagning. Rengøring og desinficeringen udføres manuelt, og der anvendes udelukkende miljøvenlige produkter, som ikke efterlader en negativ påvirkning af hverken tank eller drikkevand.


Er forureningen sket

Er forureningen sket, og der konstateres forhøjede kimtal eller coli i rentvandstanken, er det ikke nødvendigt at tømme tanken. JH DYK  kan ved inspektion i de fleste tilfælde finde forureningskilden.